Bảng chấm điểm
        
Điểm tổng cộng : 410
Số người đã cho điểm : 22
Điểm trung bình : 18.636363636364