Bảng chấm điểm
        
Điểm tổng cộng : 1354
Số người đã cho điểm : 77
Điểm trung bình : 17.584415584416